Šachový oddíl TJ Spartak Přerov

Prostějovský koník

 

Ša ch o vý o d díl S K P r o stějo v

Ok resn í sdr už en í Č STV

- Spor tuj s námi

p o řádá o tevře n ý, n áb o ro vý š a cho vý tu r na j v ra p id ša ch u

P R O S T

Ě J O V S K Ý K O N Í K

Termín:

n ed ěle 18. 9. 2011

Místo:

P ro stějo v , Sp o r to vn í 1, Kl u bo vn a S K P r o stějo v

Prezentace

: od 8:00 do 9:15 hod. v hrací místnosti

Zahájení turnaje:

9:30 hod.

Řed it el t urnaj e:

Ing. Karel Virgler, Waitova 17,796 01 – P r o stějo v

Startovné:

d ů ch odc i a s tu d en ti do 1 8 l et 50,

100,- -

Přihlá šk y

: Emai l: Karel .Vi rgler@seznam.cz; tel .:776 241 447

Počet úč ast n ík ů:

Tu r na j je p ří stu p n ý i p ro n er egi stro va n é ša ch isty

ma ximá ln ě 32 ( d o nap ln ěn í kapa city mí stn o sti dl e d a ta p ř ih láš en í)

Systém hry:

9 kol švýcarským systémem

Tempo hry:

2x15 min. bez zápisu

Ceny:

Vě cn é po dl e po ř adí

1. – 3. místo Dárkový koš + diplom

Kaž d ý z úča s tn ěn ý h rá č o b d rž í d rob n ou věc n ou cen u .

Ob čer st ve ní

: za ji ště no v hrací místnosti.

Veškeré akce pořádá SK Prostějov za finanční podpory Olomouckého kraje a Města Prostějov

Na Vaší účast se těší pořadatelé

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.